Акценти

 • Канбан системите са част от методологията на семейството на pull системите.
 • Канбан системата е механизмът, който е в основата на Toyota Production System и нейния метод за постоянно подобрение - Кайзен.
 • Под „канбан“ (с малко к) се има предвид сигналните карти, „канбан система“ означава pull система, изпълнена с (виртуални) сигнални карти.
 • Под „Канбан“ (с главно К) се разбира метод за еволюционно, постепенно подобряване на процесите.
 • Методът Канбан (или само Канбан с главно К) използва канбан система като катализатор на промяна.

Какво представлява една канбан системата?

Определено количество канбани (карти), съответстващи на (договореният) капацитета на системата, се пускат в употреба. Една карта се закача към една единица работа. Всяка карта служи като сигнален механизъм. Нова единица работа може да се започне единствено ако има свободна канбан карта. Свободната карта се закача за единицата работа и я следва докато тя преминава през системата. Ако няма свободни карти, не може да се започне нова единица работа. Всяка незапочната единица работа трябва да чака на опашка, докато се освободи карта. Когато някоя единица работа е завършена, нейната карта се освобождава. Свободната карта позволява да се започне следващата поред единица работа от чакащите на опашката. Този механизъм е известен като pull система, защото нова единица работа се изтегля от системата единствено, когато тя има свободен капацитет да я поеме, а не се пъха в системата, само защото е поръчана. Една pull система не може да се претовари, ако броят на сигналните карти в обръщение, е бил определен правилно според капацитета й.

Защо да използваме канбан система?

Ние използваме канбан система, за да ограничим количеството незавършена работа до капацитета на системата и да уравновесим търсенето от клиентите с дебита на екипа. Така ние можем да постигнем устойчиво темпо на разработка, при което всички да могат да балансират работата и личния живот. Както се вижда, Канбан бързо показва проблемите, които вредят на производителността и предизвиква екипа да се съсредоточи върху решаването на тези проблеми, за да запази постоянен потока от работа. Осигурявайки видимост на проблемите в качеството и проблемите в процеса, става очевидно влиянието на дефектите, стесненията, непостоянството и икономическите разходи върху потока и дебита. Още само с простия факт, че се ограничава незавършената работа, се стимулира повишаване на качеството и производителността. Комбинацията от един подобрен поток и едно по-високо качество спомага за намаляване на времето на доставка и подобряване на предвидимостта за датата на доставка. Чрез въвеждане на равномерен ритъм на доставка и изпълнявайки го редовно, Канбан помага да се утвърди доверие у клиентите и у другите отдели, доставчици и следващите партньори по веригата.

Правейки всичко това, Канбан допринася за културната еволюция на организациите. Чрез разкриването на проблемите и съсредоточаването на организацията върху разрешаването им и елиминирайки влиянието им за в бъдеще, Канбан улеснява възникването на силно сътрудничество и високи доверие и самооценка сред служителите в една постоянно подобряваща се организация.

Методът Канбан като една комплексна адаптивна система

Методът Канбан представя една комплексна адаптивна система, чиято цел е да катализира еволюционна промяна вътре в самата организация. Комплексните адаптивни системи имат начални условия и прости правила, които са задължителни, за да се посее сложно, приспособимо, самопораждащо се поведение. Канбан методът използва шест изначални принципа, за да създаде самопораждащо се множество от еволюционни подобрения в една организация. Тези принципи са налични във всяка една успешна Канбан имплементация.

Шестте принципа са:

 • Визуализиране на процеса
 • Ограничаване на незавършената работа
 • Измерване и управление на потока
 • Подробно описване на процедурите на процеса
 • Използване на модели∗ за разпознаване на възможности за усъвършенстване на процеса
 • Насърчаване прояви на лидерство на всички нива на организацията – от отделният служител до висшето ръководство

Методът Канбан не е методология за управление на процеса на разработка на софтуер, нито пък е метод за управление на проекти. Той изисква наличието на някакъв процес, така че да може да се приложи за постепенна промяна на съществуващият процес.

* Често срещани модели, които се използват с Канбан са Теория на Ограниченията, системно мислене, разбиране на статистическата вариация според учението на У.Едуардс Деминг и концепцията за muda (отпадък) от Toyota Production System. Моделите, които се използват в Канбан,се развиват непрекъснато и в някои от неговите приложения се появяват идеи от други сфери като социология, психология и управление на риска.

Канбан позволява!

Ролята на Канбан е да даде позволение, да поощри екипите да измислят приспособени спрямо текущите условия процеси, вместо догматично да следват някои дефинирани процеси или шаблони за работа. Вие имате позволение да опитате Канбан. Вие имате позволение да се опитате да промените процеса си на разработка. Вие имате позволение да сте различни. Вашата ситуация е уникална и затова вие заслужавате да разработите уникален процес, приспособен и оптимизиран към вашата област, към вашия поток, който създава потребителска стойност, към рисковете, които управлявате, към уменията на вашият екип и към изискванията на вашите клиенти.