Канбан курс за практици

Цели

Курсистите ще добият достатъчен обем знания за Канбан Метода и свързаните с него теми:

 • Ръководство и насочване на екип по пътя на усвояването на Канбан – от първоначалното визуализиране и оформление на канбан система до постигането на еволюционна промяна
 • Отговори на въпроси и поддръжка на екипа във всекидневните дейности)
 • Помагане на екипа за намиране и разрешаване на пречките пред работният поток
 • Oпределяне и измерване и на смислени данни които ще подпомогнат екипа
 • Развиване на процеса и практиките в съответствие на нуждите на екипа по един смислен начин
 • Свързване с Канбан общността с цел споделяне на опит, статистически данни и развиването на нови идеи и техники

Въз основа на практическият опит на обучаващият, участниците ще научат как да:

 • 1. Определят вътрешните и външните източници на неудовлетворение
 • 2. Анализират връзката между търсенето и дебита на екипа
 • 3. Моделират процеса на откриване на знание
 • 4. Конструиране на канбан дъска и визуализиране с нейна помощ
 • 5. Определяне/приоритизиране на подобрения
 • 6. Избор на ритъм на различните дейности
 • 7. Определяне на класове услуги
 • 8. Създаване на план за внедряване на Канбан и договаряне на стратегията със заинтересованите страни

Основни цели на обучението

 • 1. Преглед на Канбан метода:
  • a. Промяната и защо се нуждаем от нея
  • b. Предимствата на еволюционните подходи към промяната
  • c. Основополагащи принципи и основни практики
 • 2. Механика на Канбан системите:
  • a. Опциите при конструиране на Канбан дъска
  • b. WIP ограничения, тяхната роля и поддръжка
  • c. Законът на Литъл
  • d. Динамика на Канбан системите
 • 3. Внедряване в контекст:
  • a. Количествено и качествено разбиране на търсенето от клиентите
  • b. Скициране на Процеса на Откриване на Знание чрез използването на базирани на действията извършвани върху работата или базирани на Скициране на Работният Поток
  • c. Изрично дефиниране процедурите на процеса
 • 4. Кумулативни диаграми на потока (КДП), контролни диаграми, мерки
  • a. Конструкция и тълкуване на КДП и контролни диаграми
  • b. Избор, събиране и използване на мерки
 • 5. Модели за усъвършенстване и промяна:
  • a. Учения ползвани от практикуващите Канбан
  • b. PDCA и вариантите му
  • c. Практики за усъвършенстване
  • d. Разделяне на партиди
  • e. Стеснения и други ограничения
 • 6. Организационен контекст и еволюция:
  • a. Ритъм; попълване
  • b. Класове услуги, цена на забавянето, наблюдаван капацитет, споразумение за ниво на обслужване
  • c. Справяне с големи заявки
  • d. Преглед на дейностите в организацията

Основни принципи

 • 1. Започнете с това което правите в момента
 • 3. Първоначално следвайте текущо използваните процеси, роли, отговорности и длъжности
 • 4. Насърчавайте лидерски действия на всяко ниво от организацията – от отделните хора до висшето ръководство

Основни практики

 • 1. Визуализиране
 • 3. Управление на потока
 • 4. Подробно описване процедурите на използваният процес
 • 5. Изграждане на обратни връзки с потока, в потока и между нивата на организацията
 • 6. Подобрявайте задружно, развивайте експериментално използвайки научният метод

Целева аудитория

Този курс е подходящ за хора с основни познания за Канбан, които искат да добият по-ясна представа относно подхода за прилагането на Канбан върху съществуващият работен процес.

Допълнителна информация

Допълнителна информация.
Време: 07:00:00p.m. до 09:00:00p.m.
Такса: 500.00 лв.

Изберете начална дата

За да изберете някой от наличните курсове, Вие трябва да сте влезли в профила си. Ако все още не разполагате с регистрация, можете да се регистрирате от страницата за регистрация!

Избери Ден Дата Такса Свободни места
Петък 26. 04. 2013г.
(07:00:00p.m. до 09:00:00p.m.)
500.00 лв. 7